Договір №
доручення на придбання туристичного продукту
м. Київ "___"__________2021 рік
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЕЛІТА-ТУР», в особі директора Гусейнової Тетяни Володимирівни, яка діє на підставі Статуту та відповідно до Ліцензії серія АВ № 505868 на здійснення туроператорської діяльності, виданої 09.04.2010 року Державною туристичною адміністрацією України (надалі – «ТУРОПЕРАТОР»), та

гр. _________________________________ , (надалі – «Замовник»), який діє в інтересах групи туристів, та є одним із її членів (надалі – Туристи), з другої сторони (надалі разом та окремо «Сторони» та «Сторона» відповідно), уклали даний Договір доручення на придбання туристичного продукту про наступне:
Терміни, що використовуються в договорі
Турист - особа, яка здійснює подорож по Україні або до іншої країни з не забороненою законом країни перебування метою на термін від 24 годин до одного року без здійснення будь-якої оплачуваної діяльності та із зобов'язанням залишити країну або місце перебування в зазначений термін.
Готель - підприємство будь-якої організаційно-правової форми та форми власності, що складається з шести і більше номерів та надає готельні послуги з тимчасового проживання з обов'язковим обслуговуванням.
Готельні послуги/ або проживання/ розміщення – послуги, що надаються Туристу, Туристам на базі готелів мережи «Чорне Море», з розміщення таких осіб шляхом надання номерів (місць) для тимчасового проживання в готелі мережи «Чорне Море», а також інша діяльність, пов'язана з розміщенням та тимчасовим проживанням.
Інші послуги – будь-які послуги крім готельних, що надаються Готелем Туристу, Туристам, або указаним ним третім особам, в тому числі діяльність з організації харчування, конференцій, діяльність з обслуговування заходів Туристу, Туристам, трансферні послуги, послуги з організацій екскурсій тощо.
Клієнти та/або треті особи – фізичні особи та юридичні особи, яким за заявкою ТУРОПЕРАТОРА ПП «ЕЛІТА –ТУР» надаються готельні та інші послуги. Готельні та інші послуги можуть надаватися як окремій фізичній особі (індивідуальний клієнт), так і групі фізичних осіб.
Індивідуальний Клієнт – один конкретно визначений клієнт.
Група фізичних осіб – фізичні особи, які придбають, замовляють, використовують або мають намір придбати чи замовити готельні послуги для власних потреб, в кількості не менше 12 осіб.
Високий сезон – для готелів м.Одеса та Одеської області – період з 01 травня по 30 вересня, для готелю м.Київ – період з 01 січня по 31 травня, з 01 вересня по 31 грудня.
Низький сезон – для готелів м.Одеса та Одеської області – період з 01 січня по 30 квітня, з 01 жовтня по 31 грудня, для готелю м.Київ – з 01 червня по 31 серпня.
Аналогічні засоби розміщення – підприємства, установи, організації будь-якої організаційно-правової форми власності, що складаються з номерів і надають обмежені готельні послуги, включно з щоденним заправлянням ліжок, прибиранням кімнат та санвузлів.
Подорож - туристична подорож, що включає перевезення, розміщення (проживання) та харчування Туриста.
1. Предмет договору
1.1. ТУРИСТ доручає, а ТУРОПЕРАТОР відповідно до заявки, поданої ТУРИСТОМ (заявка-довіреність №___________ від «__» __________ 2021р., Додаток №1 до цього Договору), зобов'язується надати послуги з придбання в інтересах ТУРИСТА, ТУРИСТІВ за його, їх рахунок та за винагороду з його сторони комплексу туристичних послуг, відповідно до умов цього Договору (надалі - „туристичний продукт"/туристичні послуги"), а ТУРИСТ зобов'язується на умовах даного Договору прийняти та оплатити такі послуги.

1.2. Туристичний продукт, відповідно до підтвердженої ТУРОПЕРАТОРОМ заявки включає в себе:

1.2.1. транспортування на умовах: ТУРОПЕРАТОР/САМОСТІЙНО;
1.2.1.1. бронювання та придбання квитків для перельоту за маршрутом: ТУРОПЕРАТОР/САМОСТІЙНО;
1.2.1.2. характеристика транспортних засобів, що здійснюють перевезення: ТУРОПЕРАТОР/САМОСТІЙНО;
1.2.1.3. маршрут: час та місце відправлення, час та місце повернення: ТУРОПЕРАТОР/САМОСТІЙНО;

1.2.2. розміщення: готель ЧОРНЕ МОРЕ «ЗОЛОТИЙ БУГАЗ», який розташований Одеська область, Одеський район, Дальницька сільська громада, масив «ЗОЛОТИЙ БУГАЗ», 19. Поселення в 2-х кімнатних номерах категорії «Стандарт», поселення з _______.2021 по ________2021 , 11 ночей/12днів.

1.2.3. харчування (вид і спосіб): 3-х разове харчування.

1.2.4. медичне страхування: так.

1.2.5. програма туристичного обслуговування: Одеська область, Курорт Грибівка, «Золотий Бугаз», 17.

1.2.6. строк перебування у місці надання туристичних послуг: з «___»_______ 2021 р. по «__ »_________2021 р.

1.3. Формою підтвердження повноважень ТУРОПЕРАТОРА є цей Договір та заявка – довіреність.
1.4. Кількість чоловік: додаток 2

2. Умови виконання договору
2.1. ТУРОПЕРАТОР виконує доручення (надає послуги) виключно в рамках заявки-довіреності, якщо інше не узгоджено Сторонами додатково.

2.2. Сторони на виконання доручення за цим Договором підписують Звіт про виконання доручення (Додаток №2 до цього Договору). Якщо протягом 5 (п'яти) днів з дня надання ТУРИСТУ Звіту про виконання доручення ТУРОПЕРАТОР не отримає підписаний Звіт про виконання доручення або мотивовану відмову від його прийняття, послуги за цим Договором вважаються наданими ТУРОПЕРАТОРОМ без зауважень, а доручення вважається виконаним належним чином.

Звіт про виконання доручення є підставою для отримання ТУРОПЕРАТОРОМ винагороди, в порядку та на умовах передбачених цим Договором.
3. Обов'язки сторін
3.1. ТУРОПЕРАТОР зобов'язується:

3.1.1. Довести ТУРИСТОВІ інформацію, передбачену нормами чинного законодавства України, в тому числі на свій розсуд інформувати ТУРИСТА про всі вимоги, умови та обмеження, що пред'являються ТУРИСТУ з боку українських та/чи іноземних туристичних агентств, перевізниками, консульськими, митними та іншими органами і установами України та інших держав, посольствами іноземних держав в Україні, а також про екологічний, епідеміологічний та політичний стан в країні призначення, прикордонні, еміграційні, санітарні та інші правила.

3.1.2. Забезпечити ТУРИСТА інформаційними матеріалами щодо замовленого туристичного продукту.

3.1.3. Попередити ТУРИСТА про те, що у випадку порушення ним правил проїзду, реєстрації чи провозу багажу, заподіяння збитків майну транспортної компанії чи порушення правил проживання в готелі або недотримання законодавства країни перебування, ТУРИСТ самостійно несе майнову, адміністративну (тимчасове затримання особи відповідними державними органами, тощо) та будь-яку іншу юридичну відповідальність, встановлену законодавством держави, де відбулися вказані порушення.

3.1.4. Всі необхідні документи, що стосуються замовленого і оплаченого туристичного продукту/туристичних послуг, передавати ТУРИСТОВІ не пізніше ніж за 24 години до початку подорожі чи безпосередньо ТУРИСТОВІ на місці початку подорожі.

3.1.5. Забезпечувати розміщення ТУРИСТА в готелях та/чи аналогічних засобах розміщення та зазначених в підтверджених заявках на бронювання туристичних послуг.

3.1.6. При укладанні Договору на придбання туристичних послуг повідомити ТУРИСТА про правила Перевезення пасажирів та багажу перевізника, зокрема надати інформацію щодо правил застосування його тарифів при здійсненні перевезення.

3.2. ТУРИСТ зобов'язується:

3.2.1. Своєчасно, до початку подорожі надати ТУРОПЕРАТОРУ документи, необхідні для оформлення поїздки.

3.2.2. Оплатити вартість туристичного продукту та комісійну винагороду ТУРОПЕРАТОРУ в повному обсязі.

3.2.3. Не пізніше ніж за 2 (дві) години до часу виїзду (вильоту) прибути на вказане ТУРОПЕРАТОРОМ місце збору.

3.2.4. Дотримуватись правил перебування в країні тимчасового перебування, звичаїв, традицій місцевого населення, а також митних правил та правил в'їзду/виїзду до країни тимчасового перебування; не порушувати суспільний порядок та вимоги законодавства, чинного на території країни тимчасового перебування; дотримуватись правил внутрішнього розпорядку та протипожежної безпеки в місцях розміщення та/чи перебування.

3.2.5. Оплатити фактично понесені ТУРОПЕРАТОРОМ витрати у випадку відмови від туристичної подорожі / розірвання / припинення даного Договору.

3.2.6. Відшкодувати шкоду, заподіяні ТУРОПЕРАТОРУ внаслідок неправомірних дій ТУРИСТА.

3.2.7. Своєчасно та в повному обсязі здійснити оплату за використання додаткових послуг в місцях проживання та перебування.

3.2.8. У випадку невідповідності умов подорожі умовам даного Договору ТУРИСТ зобов'язаний повідомити про це ТУРОПЕРАТОРА не пізніше 14 (чотирнадцяти) календарних днів з моменту закінчення подорожі, встановленої даним Договором. При цьому зауваження та/чи будь-які претензії ТУРИСТ повинен викласти в Акті, підписаним ТУРИСТОМ та уповноваженим працівником приймаючої сторони ТУРОПЕРАТОРА, що надавала послуги ТУРИСТОВІ.
4. Порядок розрахунків, відповідальність сторін
4.1. Вартість туристичного продукту розраховується згідно рахунка ТУРОПЕРАТОРА, якщо інше не встановлено домовленістю Сторін.
4.1.1. Сторони встановлюють наступних порядок розрахунків за цим Договором:
4.1.1.1. Для груп Клієнтів (груп третіх осіб):
- 70% (сімдесят відсотків) вартості замовлених Готельних та інших послуг - сплачується не пізніше ніж за 39 календарних днів до моменту заселення групи до Готелю;
- остаточний розрахунок – не пізніше 31 (тридцять першої) доби до дня заїзду групи Клієнтів (третіх осіб) до Готелю.

4.1.1.2. Для індивідуальних Клієнтів:
- у «Високий сезон» - передплата у розмірі 100% вартості замовлених та узгоджених в Заявці готельних та інших послуг не пізніше ніж за 20 (двадцять) діб до прибуття індивідуального Клієнта; - у «Низький сезон» - передплата у розмірі 100% вартості замовлених та узгоджених в Заявці готельних та інших послуг не пізніше ніж за 7 (сім) діб до прибуття індивідуального Клієнта.

4.1.2. Вартість туристичного продукту включає: проживання в 2-х кімнатному номері «Стандарт».

4.2. У разі несвоєчасної оплати та/або несвоєчасності подачі документів ТУРИСТОМ ТУРОПЕРАТОР не гарантує своєчасного оформлення візових документів та направлення ТУРИСТА за кордон, а також не несе відповідальності за таку затримку, та за збільшення розмірів плати за видачу віз відповідними установами та/або за збільшення вартості Турпродукту.

4.3. У разі відмови посольства чи консульської установи в наданні ТУРИСТОВІ візи ТУРОПЕРАТОР гарантує повернення сплачених за туристичний продукт цього ТУРИСТА коштів за виключенням суми консульського збору (сплачується в гривнях за курсом НБУ на дату оформлення рахунку на оплату), а також витрат, які понесе ТУРОПЕРАТОР у зв'язку з обслуговуванням даного Договору.

4.4. При несплаті (неповній оплаті) вартості туристичного продукту, зазначеної у п.4.1. цього Договору, в обумовлені строки, вартість туристичного продукту може бути змінена ТУРОПЕРАТОРОМ в односторонньому порядку, або ТУРОПЕРАТОР має право повністю анулювати заявку-довіреність. При цьому ТУРОПЕРАТОР направляє відповідне повідомлення ТУРИСТУ і укладання додаткових угод про зміну умов до цього Договору не вимагається.

4.5. У разі відмови ТУРИСТА від замовленого і підтвердженого туристичного продукту та/або туристичних послуг, передбачених туристичним продуктом, він сплачує на користь ТУРОПЕРАТОРА штраф в таких розмірах:

За анулювання заброньованих ТУРИСТОМ, ТУРИСТАМИ - ДЛЯ ГРУП КЛІЄНТІВ, номерів (місць) для тимчасового проживання груп третіх осіб встановлюються наступні штрафні санкції:

4.5.1. за анулювання більш ніж за 40 діб до дати заїзду – без штрафу;
4.5.2. за анулювання за 39 – 24 діб до дати заїзду – 70 % від вартості повного проживання;
4.5.3. за анулювання за 23 – 10 діб до дати заїзду – 50 % від вартості повного проживання;
4.5.4. за анулювання менш ніж за 9 діб до дати заїзду або при незаїзді – 100 % від вартості повного проживання.
4.5.5 за анулювання замовлених послуг харчування за 31 календарний день – 100% від загальної вартості замовлених послуг (харчування).

Штрафні санкції для групових бронювань вказані у відсотках від вартості повного підтвердженого проживання зі сніданком, за виключенням попереднього замовлення розміщення без сніданків.

Індивідуальні ануляції у групових бронюваннях дозволені (але не більш ніж 10 % від групи) не пізніш ніж за 40 діб до дати заїзду. У разі, якщо це відбулося пізніше, або така ануляція відбулася у більшому відсотку ніж передбачено цим пунктом Договору, ТУРИСТ (ТУРИСТИ) зобов'язаний, зобов'язані сплатити повну вартість попередньо замовлених послуг. Заміна імен третіх осіб з групи дозволена тільки у тому випадку, якщо дата заїзду та виїзду співпадає з вже існуючим бронюванням.

Штрафні санкції за скорочення термінів перебування групи:
Більш , ніж за 39-24 діб до дати заїзду - 70 % від вартості повного проживання;
За 23- 10 діб да дати заїзду – 50 % від вартості доби проживання.
За анулювання менш ніж за 9 діб до дати заїзду або при незаїзді – 100 % від вартості повного проживання.

За анулювання замовлених послуг харчування за 31 календарний день – 100% від загальної вартості замовлених послуг (харчування Турист/Туристи сплачує/сплачують штраф у зазначеному розмірі за кожний номер, термін перебування у якому скорочено.

Скорочення терміну проживання групи третіх осіб після початку надання Готелем послуг не допускається . У разі дострокового виїзду оплата за готельні послуги стягується з Туриста/Туристів, за весь попередньо заявлений ним/ними період проживання групи.

Турист сплачує штраф у зазначеному розмірі за кожний анульований номер за весь період бронювання.

4.5.6. У разі анулювання Туристом заявки на надання послуг ІНДИВІДУАЛЬНОМУ КЛІЄНТУ в період «низького сезону» для готелів м. Одеси та Одеської області – період з 01січня по 30 квітня, з 1 жовтня по 31 грудня , для готелю м. Київ з 01 червня по 31 серпня за 7 ( сім) діб с до моменту заїзду або незаїзду , а в період «високого сезону» - для готелів м. Одеса та Одеської області – період з 01 травня по 30 вересня, для готелю м. Київ., період з 01 січня по 31 травня, з 01 вересня по 31 грудня у разі анулювання заявки в строк, що дорівнює 20 ( двадцяти) добам до моменту заїзду або незаїзду. Турист сплачує штраф в розмірі 100 % (сто відсотків) вартості доби проживання за кожний анульований номер з врахуванням вартості сніданку, за виключенням попереднього замовлення розміщення без сніданків.

4.5.7. У випадку анулювання замовлення на оренду конференц – залу (конференц – послуги), послуги харчування: до 3-х днів до початку заходу (початок надання послуг) – без штрафних санкцій;

менш ніж за 3 дні до початку заходу (початок надання послуг) – штраф у розмірі 100% від загальної вартості анульованих послуг.

У випадку, якщо в момент укладання Договору на туристичне обслуговування, уже настає термін застосування штрафів у відповідних розмірах за відмову від заброньованого (замовленого) туристичного продукту та/або окремих туристичних послуг, передбачених турпродуктом, то в разі такої відмови вони підлягають оплаті зі сторони ТУРИСТА на відповідних загальних підставах, передбачених п.4. даного Договору.

4.6. У випадку порушення ТУРИСТОМ чинних правил проїзду та перевезення багажу, заподіяння збитків майну перевізника, штрафи утримуються з винної особи у розмірах та порядку, передбачених чинним законодавством.

4.7. У випадку подання ТУРИСТОМ невірно оформлених або підроблених документів, що спричинило неможливість оформлення виїзних документів, він відшкодовує ТУРОПЕРАТОРОВІ всі понесені у зв'язку з цим збитки, в тому числі – фактично понесені та упущену вигоду.

4.8. ТУРОПЕРАТОР не несе відповідальності за затримання посольством або консульськими установами документів для додаткової перевірки, за відмову у видачі візи, а також за втрату внаслідок цих дій придбаних наперед проїзних документів.

4.9. ТУРОПЕРАТОР не несе відповідальності і не відшкодовує заподіяну шкоду за порушення умов даного Договору, якщо це порушення сталося внаслідок дії непереборної сили (форс-мажорних обставин – непередбачуваних, неконтрольованих явищ та подій: стихійних лих, військових дій, рішень та/або актів органів влади України та/або іноземних держав і т. п.).

4.10. ТУРОПЕРАТОР не несе відповідальності за відмову посольства іноземної держави у отриманні виїзних віз ТУРИСТОВІ за маршрутом туристичного продукту, а також за будь-які правомірні чи неправомірні дії державних органів України та/або країни перебування чи транзиту, в тому числі митних органів та прикордонних служб, і як наслідок цього – за ненадання послуг туристам, передбачених у договорі на туристичне обслуговування.

4.11. ТУРОПЕРАТОР не несе відповідальності за скасування рейсів чи зміну часу відправлення поїздів, автобусів та авіарейсів, та пов'язані з цим зміни програми поїздки, яка входить до туристичного продукту, а також за збереження багажу, цінностей і документів ТУРИСТА протягом усього періоду туру. У даних випадках відповідальність перед туристами несуть авіаційні, автомобільні, залізничні та морські компанії згідно міжнародних правил перевезення.

4.12. ТУРОПЕРАТОР не несе відповідальності щодо відшкодування грошових витрат ТУРИСТА за оплачені послуги, якщо ТУРИСТ у період обслуговування на свій розсуд чи в зв'язку зі своїми інтересами не скористався всіма чи частиною запропонованих та сплачених послуг та не відшкодовує витрати, що виходять за межі послуг, обумовлених у замовленні ТУРИСТА, підтвердженому ТУРОПЕРАТОРОМ.

4.13. ТУРОПЕРАТОР за наявності його вини несе відповідальність у повному обсязі за збитки, що він спричинив ТУРИСТАМ невиконанням чи неналежним виконанням своїх зобов'язань, що так чи інакше випливають з умов даного Договору.

4.14. ТУРОПЕРАТОР не несе відповідальності за витрати туриста, пов'язані із настанням страхового випадку. У разі настання страхового випадку претензії щодо витрат ТУРИСТ пред'являє до Страхової компанії, зазначеної в страховому полісі.
5. Порядок вирішення спорів
5.1. Усі спори, які так чи інакше випливають з виконання/невиконання умов даного Договору, вирішуються шляхом переговорів.

5.2. У випадку недосягнення згоди щодо спірних питань після проведення переговорів, спір підлягає розгляду у відповідному суді згідно вимог чинного законодавства України.
6. Форс-мажорні обставини
(Обставини непереборної сили)
6.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання зобов'язань за цим Договором, якщо таке невиконання є наслідком форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили), які виникли після укладення цього Договору та які Сторони не могли ані передбачити, ані попередити розумними заходами.

Форс-мажорними обставинами (обставинами непереборної сили) в розумінні даного Договору Сторони визначають – надзвичайні та невідворотні обставини, що об'єктивно унеможливлюють виконання зобов'язань, передбачених умовами договору (контракту, угоди тощо), обов'язків згідно із законодавчими та іншими нормативними актами, а саме: загроза війни, збройний конфлікт або серйозна погроза такого конфлікту, включаючи але не обмежуючись ворожими атаками, блокадами, військовим ембарго, дії іноземного ворога, загальна військова мобілізація, військові дії, оголошена та неоголошена війна, дії суспільного ворога, збурення, акти тероризму, диверсії, піратства, безлади, вторгнення, блокада, революція, заколот, повстання, масові заворушення, введення комендантської години, карантину, експропріація, примусове вилучення, захоплення підприємств, реквізиція, громадська демонстрація, блокада, страйк, аварія, протиправні дії третіх осіб, пожежа, вибух, тривалі перерви в роботі транспорту, регламентовані умовами відповідних рішень та актами державних органів влади, закриття морських проток, ембарго, заборона (обмеження) експорту/імпорту тощо, а також викликані винятковими погодними умовами і стихійним лихом, а саме: епідемія, сильний шторм, циклон, ураган, торнадо, буревій, повінь, нагромадження снігу, ожеледь, град, заморозки, замерзання моря, проток, портів, перевалів, землетрус, блискавка, пожежа, посуха, просідання і зсув ґрунту, інші стихійні лиха тощо.

6.2. Сторона для якої виникла неможливість виконання зобов'язань за цим Договором повинна письмово не пізніше ніж за 5 (п'яти) робочих днів повідомити іншу Сторону про настання обставин, вказаних в п.6.1. цього Договору, про неможливість виконання своїх зобов'язань та вказати пропозиції щодо врегулювання взаємних зобов'язань.

6.3. Якщо обставини, визначені в п.6.1. цього Договору, будуть продовжуватись понад 3 (три) місяці, або коли при настанні таких обставин стає очевидно, що такі обставини та їх наслідки будуть діяти більше цього терміну, Сторони у найкоротший термін проводять переговори з метою виявлення прийнятних для себе альтернативних шляхів виконання цього Договору та досягнення відповідної домовленості.

6.4. Засвідчення форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили) зазначених в п. 6.1. цього Договору здійснюється Торгово-промисловою палатою України.

6.5. Якщо протилежна Сторона не визнає встановлених уповноваженими органами держави форс-мажорних обставин, як обставин, які звільняють від виконання взятих на себе зобов'язань за цим Договором до закінчення строку дії таких обставин, - у разі отримання сертифікату Торгово-промислової палати України, яким підтверджується настання таких обставин, вона зобов'язується відшкодувати Стороні, яка була вимушена звернутися до ТПП України вартість понесених витрат на отримання сертифікату, тощо.
7. Інші умови договору
7.1. Цей Договір набирає чинності з дати його підписання Сторонами та діє до „08" серпня 2021 року.

7.2. Договір може бути розірваний за домовленістю Сторін, яка оформлюється окремою угодою до цього Договору, якщо інше не передбачено умовами цього Договору.

7.3. У випадку порушення ТУРИСТОМ візового режиму ТУРОПЕРАТОР має право розірвати даний Договір в односторонньому порядку шліхом направлення ТУРИСТУ письмового повідомлення за реквізитами, вказаними у цьому Договорі. Факт порушення ТУРИСТОМ візового режиму фіксується в акті, складеному відповідними посадовими особами ТУРОПЕРАТОРА.

7.4. ТУРОПЕРАТОР для уникнення можливих несприятливих наслідків фінансового та/або майнового характеру рекомендує ТУРИСТУ застрахувати своє життя, здоров'я, майно, а також укласти з будь-якою страховою компанією Договір добровільного страхування від невиїзду.

7.5. ТУРИСТ підписання цього Договору підтверджує, що ним отримана вся інформація щодо замовленого туристичного продукту.

7.6. Відступлення права вимоги та (або) переведення боргу за цим Договором однією із Сторін до третіх осіб допускається виключно за умови письмового погодження цього із іншою Стороною.

7.7. Додаткові угоди та додатки до цього Договору є його невід'ємною частиною і мають юридичну силу у разі, якщо вони викладені у письмовій формі, підписані Сторонами та скріплені їх печатками.

7.8. Всі виправлення за текстом цього Договору мають силу та можуть братися до уваги виключно за умови, що вони у кожному окремому випадку датовані, засвідчені підписами Сторін та скріплені їх печатками.

7.9. Кожна із Сторін несе повну відповідальність за правильність вказаних нею у цьому Договорі реквізитів та зобов'язується протягом 3 (трьох) робочих днів одним з засобів зв'язку (факсом, на E-mail, телеграмою, рекомендованим листом тощо) повідомляти іншу Сторону про їх зміну, а у разі неповідомлення несе ризик настання пов'язаних із цим несприятливих наслідків.

7.10. У випадках, не передбачених даним Договором, сторони керуються чинним законодавством України.

7.11. Даний Договір складений СТОРОНАМИ українською мовою, при повному розумінні використаної термінології, укладений у двох примірниках, які мають однакову юридичну силу по одному для кожної зі СТОРІН.
8. Адреси та реквізити сторін
ТУРОПЕРАТОР
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЕЛІТА-ТУР»

03055, м. Київ. вул. Борщагівська, 2, оф.112
р/р UA653223020000000260033217301
в ПАТ «Айбокс Банк»
МФО 3022302, код ЄДРПОУ 25402998
Тел./факс: 0-44-238-75-26,
тел. 0-44-491-89-24, (097) 348 06 34
e-mail: lvv@elitatour.com.ua

За та від імені ТУРОПЕРАТОРА:
Директор Гусейнова Т.В.

М.П.
ТУРИСТ ( ТУРИСТИ)

Адреса: ______________________________________________
Тел.

ПАСПОРТ №
Турист
Додаток 2
до Договору на туристичне обслуговування
№ від 2021 р.
м. Київ
Список групи
Прізвище, ім'я
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Дата народження
Підписи сторін
ТУРОПЕРАТОР
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЕЛІТА-ТУР»

03055, м. Київ. вул. Борщагівська, 2, оф.112
р/р UA653223020000000260033217301
в ПАТ «Айбокс Банк»
МФО 3022302, код ЄДРПОУ 25402998
Тел./факс: 0-44-238-75-26,
тел. 0-44-491-89-24, (097) 348 06 34
e-mail: lvv@elitatour.com.ua

За та від імені ТУРОПЕРАТОРА:
Директор Гусейнова Т.В.

М.П.
ЗАМОВНИК
ТУРИСТ ( ТУРИСТИ)


Адреса: ______________________________________________
Тел.

ПАСПОРТ №
Турист
Made on
Tilda